Stypendium Socjalne

bez tytułuStypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Jest przyznawane studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Aby otrzymać stypendium, dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać ustawowo określonej kwoty. W roku akademickim 2019/2020 wysokość dochodu na osobę uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości o dodatek mieszkaniowy wynosi 1150 zł. W ramach stypendium socjalnego można otrzymać dofinansowanie na zakwaterowanie w akademiku lub innym obiekcie (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

Ile wynosi stypendium?

Aby obliczyć kwotę stypendium, należy od bazowej kwoty 1150 zł odjąć otrzymany dochód netto na osobę w rodzinie, uzyskując tym samym przyznaną kwotę. W przypadku stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości kwota stypendium jest zwiększana o 200 zł. Minimalna kwota stypendium socjalnego to 350 zł (stypendium zwiększone 550 zł), natomiast maksymalna 1150 zł (stypendium zwiększone 1350 zł).

Co zrobić, by otrzymać stypendium?

Aby otrzymać stypendium socjalne, należy:

1. Wypełnić w USOSweb „Oświadczenie o dochodach za rok 2018” oraz zarejestrować „Wniosek o stypendium socjalne”

2. Wydrukować i podpisać „Oświadczenie o dochodach za rok 2018” oraz „Wniosek o stypendium socjalne”

3. Przynieść wyżej wymienione dokumenty wraz ze wszystkimi załącznikami (PODANE PONIŻEJ) na jeden z dyżurów Komisji Stypendialnej podanych w zakładce „Dyżury komisji”

lub zostawić dokumenty w Dziekanacie WGiSR.

Dokumenty można również przesłać pocztą na adres:

Komisja Stypendialna

Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

ul. Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa

LISTA DOKUMENTÓW DO STYPENDIUM SOCJALNEGO
LUB STYPENDIUM SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI:

1. Wniosek o stypendium socjalne/stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 2019/2020

2. Oświadczenie o dochodach za 2018

3. Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych dla każdego pełnoletniego członka rodziny

4. Dokumenty potwierdzające dochód na osobę w rodzinie studenta:

  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, wystawione po 15 maja, potwierdzające dochód objęty opodatkowaniem wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta za rok kalendarzowy poprzedzający okres, w którym student występuje o świadczenie (jeżeli w rodzinie znajduje się osoba bezrobotna, to prócz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego musi przynieść zaświadczenie o zarejestrowaniu/niezarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy)
  • Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub odpowiednika dotyczące wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla każdego pełnoletniego członka rodziny osiągającego dochód
  • Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, w którym student występuje o świadczenie
  • Kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie studenta

5. Dokumenty stwierdzające liczbę członków rodziny studenta:

  • Kopie aktów urodzenia rodzeństwa lub dzieci w wieku przedszkolnym, jeśli dotyczy
  • Kopie aktów zgonu rodzica lub opiekuna, jeśli dotyczy
  • Kopia aktu małżeńskiego, jeśli dotyczy
  • Zaświadczenie o zameldowaniu

6. Zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły przez rodzeństwo lub dzieci studenta nie mające więcej niż 26 lat

7. Zaświadczenia o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności rodzeństwa lub dzieci studenta mającego więcej niż 18 lat i pozostające na utrzymaniu studenta, jeśli dotyczy

8. Dokumenty poświadczające brak podjętej pracy przez pełnoletnich członków rodziny, w tym dokumenty z Powiatowego Urzędu Pracy

9. Oświadczenie o dochodach od dorosłych członków rodziny (oświadczenie A i B)

10. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami, jeśli dotyczy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *