Komisja stypendialna

wydzial

Komisja Stypendialna Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych jest powoływana przez dziekana wydziału spośród studentów delegowanych przez Zarząd Samorządu Studentów WGiSR oraz pracowników uczelni na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i § 45 ust. 2 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej UW.

Do obowiązków komisji stypendialnej należy:
– rozpatrywanie wniosków w terminie
– odbywanie dyżurów co najmniej dwa razy w tygodniu
– podanie do wiadomości, w sposób powszechnie dostępny dla studentów miejsca i czasu odbywania dyżurów

Wnioski o stypendia socjalne, specjalne i zapomogi należy składać w czasie dyżurów komisji stypendialnych lub w dziekanacie. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za wnioski pozostawiane w portierni lub innych miejscach. W sytuacji, gdy żaden termin dyżurów nie pasuje, należy skontaktować się mailowo w celu uzgodnienia innego terminu w celu przekazania dokumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *