Akademiki

Co zrobić, by otrzymać miejsce w akademiku?

Aby otrzymać miejsce w akademiku, należy:

1. Wypełnić w USOSweb „Oświadczenie o dochodach za rok 2018”, złożyć elektroniczny „Wniosek o miejsce w Domu Studenta na rok 2019/20”

2. Wydrukować i podpisać „Oświadczenie o dochodach za rok 2018″ oraz „Wniosek o miejsce w Domu Studenta na rok 2019/20”

3. Przynieść wyżej wymienione dokumenty wraz ze wszystkimi załącznikami (podanymi poniżej) na jeden z dyżurów Komisji Stypendialnej podanych w zakładce „Dyżury komisji”:

lub zostawić dokumenty w Dziekanacie WGiSR.

Dokumenty można również przesłać pocztą na adres:

Komisja Stypendialna

Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

ul. Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa

4. Trzymać kciuki aby dostać miejsce z puli akademików przyznanych dla naszego wydziału :)

LISTA DOKUMENTÓW DO WNIOSKU O AKADEMIK

1. Wniosek o miejsce w Domu Studenta na rok 2019/20

2. Oświadczenie o dochodach za 2018

3. Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych dla każdego pełnoletniego członka rodziny za 2018

4. Dokumenty stwierdzające liczbę członków rodziny studenta:

  • Kopie aktów urodzenia rodzeństwa lub dzieci, jeśli dotyczy
  • Kopie aktów zgonu rodzica lub opiekuna, jeśli dotyczy
  • Kopia aktu małżeńskiego, jeśli dotyczy
  • Zaświadczenie o zameldowaniu

5. Dokumenty potwierdzające dochód na osobę w rodzinie studenta:

  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, właściwe w zależności od rodzaju uzyskiwanego dochodu, wystawione po 15 maja potwierdzające dochód objęty opodatkowaniem wszystkich wymienionych członków rodziny studenta za rok kalendarzowy poprzedzający okres, w którym student występuję o świadczenie (każdy pełnoletni członek rodziny)
  • Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub odpowiednika dotyczące wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla każdego pełnoletniego członka rodziny (każdy pełnoletni członek rodziny)
  • Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, w którym student występuje o świadczenie.
  • Kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie studenta

6. Zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły przez rodzeństwo lub dzieci studenta nie mające więcej niż 26 lat

7. Zaświadczenia o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności rodzeństwa lub dzieci studenta mającego więcej niż 18 lat i pozostające na utrzymaniu studenta, jeśli dotyczy

8. Dokumenty poświadczające brak podjętej pracy przez członków rodziny, w tym rodzeństwo, jeśli dotyczy

9. Mapka z odległością od miejsca zameldowania studenta, do wydziału WGiSR